Myanmar Doing Business

Paying Taxes

ညွှန်းကိန်း – အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် အဆင့် -၁၂၆

၂၀၁၉ ခုနှစ် ပန်းတိုင်မှ ဝေးကွာမှု ရမှတ်*:  ၆၃.၉၄  (၂၀၁၈ ခုနှစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လွယ်ကူမှု၏ ရမှတ်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။)

ဒေသတွင်းပျမ်းမျှ ရမှတ် (အရှေ့အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသ) : ၇၂.၉၈

အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းညွှန်းကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

* ပန်းတိုင်မှဝေးကွာမှုရမှတ် (DTF) သည် နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီက “ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံ (frontier)”နှင့် မည်မျှဝေးကွာနေသည်ကို ဖော်ပြသည်။  ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံဆိုသည်မှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစတင်သည့် Doing Business ညွှန်းကိန်းအားလုံးတွင် အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် ပြသနိုင်သည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ပန်းတိုင်မှဝေးကွာမှုသည် ၀ မှ ၁၀၀ အထိဖြစ်နိုင်ပြီး၊ ၀ သည် စွမ်းဆောင်ရည်အနိမ့်ဆုံးကိုလည်းကောင်း၊ ၁၀၀ သည်ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံကိုလည်းကောင်းကိုယ်စားပြုသည်။ စီးပွားရေး လုပ်ရန် လွယ်ကူမှုညွှန်းကိန်းအဆင့်သည် ၁ မှ ၁၉၀ အတွင်းဖြစ်သည်။ (ဇာစ်မြစ်-ကမ္ဘာ့ဘဏ်

တိုင်းတာသည့်အချက်များ

လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် အခွန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီ အခွန်ပေးဆောင်မှုများ၊ အခွန်ပေးရသည့် အချိန်နှင့် အခွန်နှုန်းတို့အပြင် ကြေညာလွှာတင်ပြီးနောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ

တိုင်းတာရခြင်း၏ အကြောင်းရင်း

အခွန်များသည် တည်ငြိမ်၍ တန်းတူမျှတသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်က အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လူတိုင်းက ပေးဆောင်ရသော စျေးနှုန်းပင်ဖြစ်သည် - 

  • လူမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း
  • ထိရောက်သောအစိုးရတစ်ရပ်တည်ဆောက်ခြင်း

သို့ရာတွင် အခွန်နှုန်များနှင့် အလုပ်ဝန်ထုပ်ဖြစ်စေသော အခွန်စီမံခန့်ခွဲရေးတို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အဓိကအတားအဆီးများဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည် ။

  • အခွန်နှုန်းနှင့်အခွန်အခြေကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်
  • အခွန်ထမ်းများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုအားပေးသည့် အခွန်လိုက်နာထမ်းဆောင်မှုစနစ်များဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် အတွက် စိန်ခေါ်မှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ 

 

Paying Taxes in Myanmar

အခွန် (သို့မဟုတ်) ထည့်ဝင်ငွေ ပေးဆောင်ခြင်း (ကြိမ်နှုန်း) ကြာမြင့်ချိန် (နာရီ) အခွန်နှုန်း အခွန်အခြေ အခွန်အားလုံး၏ အခွန်နှုန်းနှင့် ထည့်ဝင်ငွေနှုန်း ( အသားတင်အမြတ်၏ ရာခိုင်နှုန်း)
ဝင်ငွေခွန် ၆၄ ၂၅% (၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍) အခွန်ကျသင့်သော ဝင်ငွေ ၂၆..၂၈
ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းခြင်းအပေါ် ကျသင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်   ၄% ဝယ်ယူသည့်တန်ဖိုး ၂.၄၂
ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းခွန်   ၁၃% မြေနှင့်အဆောက်အဉီး ၁.၇၅
အခြေပစ္စည်းမှ မြတ်စွန်းငွေအပေါ် ကောက်ခံသည့်အခွန်   အသားတင်အမြတ် အပေါ်၁၀% အခြေပစ္စည်းမှ မြတ်စွန်းငွေ ၀.၅၁
အလုပ်ရှင်မှ ထည့်ဝင်ရသော လူမှုဖူလုံရေးထည့်ဝင်ငွေ ၁၂ ၁၁၁ ၂% လစာဝင်ငွေ ၀.၂၆
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၁၂ ၁၀၂ ၅.၀% ဝန်ဆောင်မှုရငွေ ၊ ရောင်းရငွေ ၊ ထုတ်လုပ်မှုရငွေ ၀.၀
Employee paid social security contributions (jointly)   ၃%   ၀.၀
အလုပ်ရှင်မှ ထည့်ဝင်ရသော လူမှုဖူလုံရေးထည့်ဝင်ငွေ(အလုပ်ရှင်ထည့်ဝင်ငွေနှင့် တစ်ပါတည်းပူးပေါင်း၍ ထည့်ဝင်ရသည်။)        
လူမှုဖူလုံရေးထည့်ဝင်ငွေ   နာရီ      
စုစုပေါင် ၄၃ ၂၈၂     ၃၁.၂၂

 

အရည်အသွေးကို တိုင်းတာခြင်း

  အဖြေ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် လွယ်ကူမှု အစီရင်ခံစာတွင် ရရှိခဲ့သော ရမှတ်များ
ကြေညာလွှာတင်ပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းတာချက်အညွှန်း (၀-၁၀၀)   ၄၅.၅၄
တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေများ    
တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ရှိပါသလား? ရှိပါသည်။  
စစ်တမ်းကောက်ယူသော မေးခွန်းများတွင် ပါရှိသော လုပ်ငန်းအား တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေ ပေးနိုင်ပါသလား?  မပေးနိုင်ပါ။  
တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေများပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များရှိိ ပါသလား? မတည်ရင်းနှီးငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း အပေါ် ပေးဆောင်ရသည့် အခွန်အား ပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါ။  
တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် အခွန်စာရင်း စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ရာခိုင်နှုန်း (%) မတတ်နိုင်သေးပါ။  
အခွန်ကိုဆက်လက်သယ်ယူသွားနိုင်သည့် သတ်မှတ်ကာလရှိပါသလား?  မရှိပါ။  
တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေ တောင်းခံရန် ကြာချိန် (နာရီ) စစ်တမ်းကောက်ယူသော မေးခွန်းများတွင် ပါရှိသော လုပ်ငန်းအား တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေ ပြန်အမ်းနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ၀.၀
တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေ ရရှိရန် ကြာချိန် (ရက်သတ္တပတ်) စစ်တမ်းကောက်ယူသော မေးခွန်းများတွင် ပါရှိသော လုပ်ငန်းအား တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေ ပြန်အမ်းနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ၀.၀
ဝင်ငွေခွန်အခွန်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း    
ဝင်ငွေခွန်ရှိပါသလား? ရှိပါသည်။  
ဝင်ငွေခွန် အခွန်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း ရာခိုင်နှုန်း ၀-၂၄%  
ဝင်ငွေခွန် အမှားပြင်ဆင်ခွင့် တောင်းခံရန် ကြာချိန် (နာရီ) ၁၀ ၈၄.၄၀
ဝင်ငွေခွန် အမှားပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် ကြာချိန် (ရက်သတ္တပတ်) ၀.၇ ၉၇.၇၇

 

What has improved

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ MyCoတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် MPU Debit Card ကို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၇) ရက်နေ့တွင် အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဉပဒေအား အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဘက်စုံလွှမ်းခြုံသော အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
လူမှုဖူလုံရေးပေးသွင်းငွေအတွက် IT စနစ်တစ်ရပ်သစ်တပ်ဆင်ရန် ကန်ထရိုက်စာချုပ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
လူမှုဖူလုံရေးဘုတ်အဖွဲ့(Social Security Board) အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ ရလဒ်များကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သို့ တင်ပြထားပြီး၊ SSB အနေဖြင့် သမ္မတရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

 

Action Plan

လုပ်ငန်းအမည် ကာလ လက်ရှိအခြေအနေ
အခွန်ကြေညာလွှာပုံစံများကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကာလတို ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ကြေညာလွှာပုံစံများကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် ဘက်စုံလွှမ်းခြုံသော အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်သစ်တစ်ခုကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါစနစ်သစ်အား ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင် အခွန်စည်းကြပ်သည့်စနစ် ကျင့်သုံးနေသောရုံးများ တွင် အသုံးပြုဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ 
အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် လုပ်ထံးလုပ်နည်းများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတိုးတက်စေခြင်း  ကာလတို ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာသည် အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းညွှန်းကိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ သိရှိနားလည် နိုင်စေရန်အတွက် လက်ကမ်းစာစောင် (၈) စောင် ပြုစုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လက်ကမ်းစာစောင်များအား ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ website ဖြစ်သော www.irdmyanmar.gov.mmတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် အခွန်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းနိုင်မည့်e-signature အတွက် ဥပဒေအခြေခံ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း  ကာလရှည် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ( e-government lawအတည်ပြု ပြဌာန်းပြီးပါက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။)
အွန်လိုင်းမှ အခွန်ပေးဆောင်ရန် အားပေးခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် မဟာဗျူဟာရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း  ကာလရှည် 

- ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ MyCoတွင် မှတ်ပုံ တင်ထားသော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် MPU Debit Card ကို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါ သည်။ 

- ထိုသို့အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ကြောင်းကို အများပြည်သူများ သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အထင်ကရ နေရာများတွင် ဘေလ်ဘုတ် (၇) ဘုတ်အားထောင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

- အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်း များဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၁ ၊ ၂ ၊ ၃) နှင့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံ တို့တွင် ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ (၁၂) ကြိမ် ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ 

အခွန်ထမ်းပြည်သူများအား အခွန်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို သိရှိနားလည်နိုင်စေရန်အတွက် အခွန်ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း စဉ်ဆက် မပြတ်ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် ပြဌာန်းပြီးဖြစ်သည့် အခွန်ဥပဒေများ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို လွှင့်တင် ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုရုံး (နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး) တို့တွင်လည်း လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြင့် ဖြစ်စေ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ 
အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အခွန်ဆိုင်ရာလိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု စစ်တမ်းကောက်ခံခြင်း ကာလရှည် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။
အခွန်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေလုပ်ငန်းစဉ်များအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကာလရှည် တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် (မူဝါဒရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စတင်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။)
လူမှုဖူလုံရေးထည့်ဝင်ငွေများအတွက် e-filing နှင့် e-payment ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် IT စနစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခြင်း ကာလရှည် လူမှုဖူလုံရေးဘုတ်အဖွဲ့တွင် နောက် (၃)နှစ်အတွင်း IT စနစ်တစ်ရပ်တပ်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် ILO က ကူညီပေးနေပါသည်။ 
ပိုမိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစေရေးနှင့် လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင် နိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကာလရှည် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

 

Lead Person

အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းညွှန်းကိန်းတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အား စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Our Partners

Enter your email address below to receive latest news from Myanmar Doing Business.