Myanmar Doing Business

Dealing with Construction Permits

အညွှန်ကိန်း    ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်း

၂၀၂၀ခုနှစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်    ၄၆

၂၀၂၀ခုနှစ်ရမှတ်    ၇၅.၄ (Doing Business ၂၀၁၉ခုနှစ် ရမှတ်မှာ ၇၀.၅ ဖြစ်ပါသည်)

ဒေသဆိုင်ရာပျှမ်းမျှသတ်မှတ်ချက်(အရှေ့အာရှပစိဖိတ်)    ၇၀

ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ အားအသေးစိတ်သိရှိလိုပါလျှင် ထိုနေရာတွင် နှိပ်၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။  ybps.ycdc.gov.mm

* Distance to frontier DTF ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်း တစ်ခု ချင်းစီအလိုက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် စစ်တမ်း ကောက်ယူ၍ ရရှိလာသော အကျိူးရလာဒ်အပေါ်မှာအခြေခံ၍ မိမိတို့ရမှတ်အဆင့်နှင့် ရှေ့ဆုံးမှတွက်ချက်လျှင် မည်မျှကွာခြားသည် ကိုကိုယ်စားပြုဖော်ပြသောတိုင်းတာချက်ဖြစ်သည်။နိုင်ငံပေါင်း (၁၉၀) ကို Indicator (၁၀)ခု အပေါ်တွင် အခြေခံတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုတိုင်းတာရာတွင် Distance to frontier (DTF) ရမှတ်(၀-၁၀၀)ကို သတ်မှတ်ထားပြီး အဆင့်(Rank)ကိုတော့ နိုင်ငံ (၁၉၀) ရှိသည့်အတွက် ကြောင့် ၁မှ၁၉၀အထိတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဘာတွေကိုတိုင်းတာလဲ

ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် Warehouse တစ်လုံး တည်ဆောက်ရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ (Procedure)၊ ကြာချိန် (Time)၊ငွေကြေး(Cost)၊  အရည် အသွေးကိုတိုင်းတာခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း ခွင်လုံခြုံမှု (Quality control and safety mechanisms) များအား တိုင်းတာသည်။

တိုင်းတာမှုများက အဘယ်ကြောင့် အရေးပါသလဲ

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညီညွှတ်မှုမရှိခြင်း
  • လုပ်ငန်းစဉ်များရှုပ်ထွေးလျှင် (သို့မဟုတ်)  ကုန်ကျစရိတ် များပြားလျှင် ဆောက်လုပ်သူများသည် ခွင့်ပြုမိန့်ရယူခြင်းမရှိဘဲ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားလေ့ရှိပါသည်။
  • စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲကာလများတွင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ၏  ခန့်မှန်း ၆၀-၈၀ရာခိုင်နှုန်းသည် စည်းစနစ် တကျဖြစ်သော ခွင့်ပြုမိန့်နှင့်ထောက်ခံချက်များ မရှိဘဲဆောင် ရွက်လျက်ရှိကြပါသည်။ 
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကောင်းမွန် မှန်ကန်ခြင်း
  • ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ ပိုမိုခိုင်မာရန် ကူညီပေးခြင်း
  • မှားယွင်းသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှ ပြည်သူကို ကာကွယ် ပေးခြင်း
  • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်များအားတိုးတက်မှုရှိစေရန် ပံ့ပိုးပေးခြင်း
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်
  • ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများအား မည်သည့်နေရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ၌ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့် အရေးပါသော အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

အရည်အသွေးကိုတိုင်းတာခြင်း

  အဖြေများ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် Doing Business 2019 report တွင် သတ်မှတ်ပေးထား သော အမှတ်များ
အဆောက်အအုံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်း(၀-၁၅)   ၉.၀
အဆောက်အအုံအရည်အသွေးစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်း (၀-၂)   ၁.၀
အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများ ကို မည်မျှလွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်ပါသနည်း။ (၀-၁) အခကြေးငွေပေးရန်မလိုဘဲ Online တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။  ၁.၀
အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဉပဒေ၊ နည်းဉပဒေများ တွင် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခွင့် ရရှိရေးအ တွက် လိုအပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထား ပါသလား (သို့)  ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ လက်ကမ်း ကြော်ငြာ များတွင် ဖော်ပြထားပါသလား။ (၀-၁) ဖော်ပြရန်လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ် များ၊ ကြေငြာချက်များကို online တွင်Up to Date ဖော်ပြ လျှက်ရှိပါ သည်။ ၀.၀
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမစတင်မီ အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု (၀-၁)   ၁.၀
အဆောက်အအုံပုံစံများသည်တည်ဆဲ အဆောက် အအုံဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် ဉပဒေအကြောင်းအရ မည်သည့် Third Party မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။ (၀-၁) လိုင်စင်ရဗိသုကာပညာရှင် လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ ၁.၀
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ် အတွင်း အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာအညွှန်း ကိန်းများ (၀-၃)   ၂.၀
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေစဉ် ဉပဒေ အကြောင်းအရ မည်သည့် စစ်ဆေးမှုများကို ဆောင်ရွက်ရမည် နည်း။
(၀-၂)
ပြီးစီးမှုအလိုက် စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။  ၁.၀
ဉပဒေဖြင့် ပြဌန်းထားသော စိစစ်မှုများကို အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ချိန်အတွင်း လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်မှု ရှိ/မရှိ ။ (၀-၁) သတ်မှတ်ထားသော စစ်ဆေးမှု များကို လက်တွေ့တွင် အမြဲ ဆောင်ရွက်ပါသည်။  ၁.၀
ဆောက်လုပ်ပြီးနောက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း များ (၀-၃)   ၃.၀
အဆောက်အအုံကို အတည်ပြုထားသောပုံစံများ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဆောက်လုပ်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ။ (၀-၂) အပြီးသတ်စစ်ဆေးမှုကို အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်ပါ သည်။ ၂.၀
ဉပဒေအကြောင်းအရ သတ်မှတ်ထားသော  အပြီး သတ်စစ်ဆေးမှုများကို လက်တွေ့တွင် အမှန် တကယ် ဆောင်ရွက်မှု ရှိပါသလား။ (၀-၁) အပြီးသတ်စစ်ဆေးမှုများကို လက်တွေ့တွင် အမြဲ ဆောင်ရွက် ပါသည်။ ၁.၀
တာ၀န်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့်အာမခံစနစ်များ ဆိုင် ရာအညွှန်းကိန်း များ (၀-၂)   ၀.၀
အဆောက်အအုံကို စတင်အသုံးပြုချိန်တွင် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များ၊ ပြသနာ များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူတွင် တာဝန်ရှိပါ သနည်း။ (၀-၁) လက်ရှိတွင်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် များ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ တာ၀န်မရှိပါ။ (အဆိုပါအချက်ကို နည်းဉပဒေ တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲရန် ဆောင်ရွက်နေပါသည်) ၀.၀
အဆောက်အအုံ စတင်အသုံးပြုချိန်တွင် တွေ့ရှိ နိုင်မည့် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်း ချက်များ၊ ပြသနာများ အတွက် အာမခံကို ဉပဒေ အကြောင်းအရ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ ရယူ ထားရမည်နည်း။ (၀-၁) ဉပဒေအရ မည်သူမှ အာမခံ ထားရှိရန် မလိုပါ။ ၀.၀
ပညာရှင် အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များ (၀-၄)   ၂.၀
ဗိသုကာဆိုင်ရာပုံစံများသည် လက်ရှိ အဆောက် အအုံဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ တာဝန်ယူ စိစစ်မည့် ပညာရှင်၏ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ ။ (၀-၂)  အနည်းဆုံးလုပ်သက်အတွေ့
အကြုံ၊ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာ
ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်မှ အင်ဂျင်နီ ယာ/ ဗိသုကာဘွဲ့ ရရှိရပါမည်။
၁.၀
ဗိသုကာဆိုင်ရာပုံစံများသည် လက်ရှိ အဆောက် အအုံဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ တာဝန်ယူ စိစစ်မည့် အဆောက်အအုံ ကြီးကြပ် မည့် ပညာရှင်၏ အရည်အချင်း သတ်မှတ် ချက်များ ။ (၀-၂) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် အနည်း ဆုံးလုပ်သက် အတွေ့အကြုံ၊ အင်ဂျင်နီယာ တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိရ ပါမည်။ ဆောက်လုပ်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့(Construction(သို့)Construction Management ဘွဲ့)  ၁.၀

 

လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့်များ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက် အချိန်
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ D/Map လျှောက်ထား ရယူခြင်း ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာ သို့ လာရောက်ပြီး မြေအတိုင်းအတာများ ပါရှိသော နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်သည့်မြေပုံ (Demarcation Map/D-Map)များ တောင်းခံခြင်းပြုလုပ်ရပါသည်။ YCDC မှမြေတိုင်းများ မှ လျှောက်ထားသည့် မြေနယ်နိမိတ်အား တိုင်းတာသတ် မှတ်ပေးရန် မြေပြင်ကွင်းဆင်းရပါသည်။
ပူးတွဲတင်ပြရမည့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ/ အထောက်အထားများ
(က)ဌာန(YCDC)၏ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
(ခ) မြေအမည်ပေါက်၏ ဂရန်မိတ္တူ (မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်  
      စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
(ဂ) လျှောက်ထားသူ(GP/SP)၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (A4      
      size တစ်ရွက်တွင် အပေါ်/အောက်ကူးရန်)
(ဃ)လျှောက်ထားမြေကွက်၏ဘေးမြေကွက်များမှ    
      ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ဌာန(YCDC)၏ သတ်မှတ်  
      ပုံစံစာရွက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ပေးထားသည့်   
      တင်ပြလွှာ
၁၇ ရက်
၂။ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ ဆောက်လုပ် ခွင့် လျှောက်ထား ရယူခြင်း ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း များအားအဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာ၀န်အဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်ထားခြင်း
ပူးတွဲတင်ပြရမည့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ/ အထောက်အထားများ
(က) ဌာန(YCDC)၏ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
        - ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ
       - မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ၊ ဗိသုကာ           
           တို့၏ အဆောက်အအုံ ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်   
           မည့် ထောက်ခံချက်
-    မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားစရာများရှိပါက YCDC၏    ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း မြေပိုင်ရှင်မှ 
            ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီချက်
        -   မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ၏      
            အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ Structure ထောက်ခံ   
            ချက်
        -   ပိုင်ရှင်ကိုယ်စား GP/SP ဖြင့်လာရောက်    
            လျှောက်ထားလျှင် မြေပိုင်ရှင် သက်ရှိထင်ရှား  
            ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်နှင့် ပိုင်ရှင်ထံမှ 
            ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ    
(ခ)  လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား 
       မိတ္တူ(A4 size တစ်ရွက်တွင် အပေါ်/အောက် 
       ကူးရန်)
(ဂ)   မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမိတ္တူ (တိုက်စစ်ရန်   
       မူရင်းလိုအပ်ပါသည်)
(ဃ)  မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားတွင် မြေကွက် 
        အတိုင်းအတာမပါရှိပါက နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ
        သတ်မှတ်သည့်မြေပုံ
(င)   လျှောက်ထားသူနှင့်မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာ/
        ဗိသုကာတို့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပြု 
        ပုံစံ (၃)စုံ (A3 Size)
(စ)   မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ အကြံပြုချက်နှင့်အတည်ပြုပုံစံ
၁၁ ရက်
၃။ YCDC စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ မြေပြင် စစ်ဆေးပေးခြင်း ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ တင်ပြလျှောက်ထားလာသည့် လျှောက်လွှာအား YCDC မှ လက်ခံရရှိပြီး စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့မှ အဆိုပြုမြေကွက်အား D/Map နှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ၊ တင်ပြပုံစံ များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိနှင့် ရေနှင့် လျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှုအခြေအနေများစိစစ်ရန်မြေပြင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပါ သည်။ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ မြေနှင့် ပတ်သက်၍ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ရှိ/မရှိ(သို့) အခြား ပြ ဿနာများ ရှိ/မရှိစစ်ဆေးရန်အတွက် ဘေးပတ်၀န်းကျင် ရှိ မြေပိုင်ရှင်များ နှင့်တွေ့ဆုံစိစစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာအား ပုံစံများစိစစ်ရန်နှင့် ပါမစ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဆောက်အဦ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာ၀န်ခံအဖွဲ့၊ ပုံစံခွင့်ပြုဌာနခွဲသို့ ဆက် လက်ပေးပို့ပါသည်။ ၁ ရက်
၄။ Foundation အုတ်မြစ်ချ စစ်ဆေး ပေးခြင်း ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ မှ Construction လုပ်ငန်း မစ တင်မီ Construction လုပ်ငန်းစတင်ရန် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာပညာရှင်သို့ အသိပေး ရန် လိုအပ်သည့် YCDC မှထုတ်ပေးထားသော Log Book တွင်မှတ်တမ်းထားသင့်ပါသည်။ ထို့နောက် ခွင့်ပြုပုံစံနှင့် မှတ်တမ်း တင်ထားသော Log Book အား မြေပြင်စစ် ဆေးရန် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အား သတင်းပို့အကြောင်း ကြားပါသည်။ ၁ ရက်
၅။ ကြမ်းခင်းလုပ်ငန်းဆက်လက် စစ်ဆေးပေးခြင်း YCDC ၏ ခရိုင်အဆင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အား မြေပြင် စစ်ဆေးရန် အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ သတင်း ပေးပို့ရပါမည်။ လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် ဖော်ပြလိုသည့် အချက်များအား Log Book တွင်ထည့် သွင်းရေးသား သည်။  ၁ ရက်
၆။ ခေါင်မိုး မိုးဆဲစစ်ဆေးပေးခြင်း YCDC ၏ ခရိုင်အဆင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အား မြေပြင် စစ်ဆေးရန် အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ သတင်း ပေးပို့ရပါမည်။ လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် ဖော်ပြလိုသည့် အချက်များအား Log Book တွင်ထည့် သွင်းရေးသား သည်။  ၁ ရက်
၇။ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ် (BCC) ရရှိရန်အတွက် စစ်ဆေးပေးရန် အကြောင်းကြားခြင်း အဆောက်အဦ အချောသတ်လုပ်ငန်းများ (ဆေးသုတ် ခြင်း၊ ရေပိုက်လိုင်းဆက်သွယ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်သွယ်တန်း ခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အတွက် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း) ဆောင်ရွက် ပြီးနောက် ခရိုင်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သို့ နောက်ဆုံး စစ်ဆေးရန် အသိပေး အကြောင်းကြားပါသည်။ ၁ ရက်
၈။ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်(BCC)ထုတ်ပေးရန် အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့် စစ်ဆေးခြင်း အဆောက်အအုံ ပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ် အတွက် ထောက်ခံချက်အား Log Book တွင် ရေးသားပါ သည်။ ထို့နောက်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ မှ BCC အား Log Book နှင့်အတူ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။  ၁ ရက်
၉။ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထား ရယူခြင်း တိုင်းဒေသကြီးမီးသတ်ဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသောမီးဘေး လုံခြုံရေးစစ်ဆေးထောက်ခံချက်အပါအ၀င်လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်၍ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ မှ အဆောက်အအုံ ပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
BCCရရှိရန်အတွက်ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ
(က) ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
-    အဆောက်အဦပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ် အတွက်လျှောက်လွှာပုံစံ
-    မြေရှင်၏ GP/SP မှတင်ပြမည်ဆိုပါကမြေရှင်
        သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းနှင့်ကိုယ်စားလှယ်အပ် ထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းမြေရှင်မှတင်ပြရန်
(ခ)   ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ 
(ဂ)   ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပုံစံမိတ္တူ(၁)စုံ
(ဃ)  ဆောက်လုပ်ခွင့်ပုံစံစစ်ဆေးခပေးသွင်းချလံမိတ္တူ
(င)   အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
       ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာနှင့်စစ်ဆေးရေးအင်ဂျင် 
       နီယာများ၏မှတ်ချက်ပါရှိသောမှတ်တမ်းစာအုပ်
       (Log Book)
(စ)  လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား
       မိတ္တူ (A4 size တစ်ရွက်တွင် အပေါ်/အောက်  
       ကူးရန်)
(ဆ) စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများအတွက် မီးသတ်   
       ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်မူရင်းနှင့် Fire Safety  
       Certificate မိတ္တူ
(ဇ)  အဆောက်အအုံရှေ့၊နောက်၊ဝဲ၊ယာဓာတ်ပုံများ
(စျ)  ရာပြတ်ဌာန၏အခွန်စည်းကြပ်ပြီးကြောင်း
       ထောက်ခံချက်
(ည) တိုက်ခန်းများနှင့် စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ                
       အတွက် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်း    
       ရေးဌာန၏ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုစနစ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍     
       ပူးတွဲတင်ပြရမည့်ခံ၀န်
(ဋ)  Lift ပါ၀င်သော အဆောက်အအုံဖြစ်ပါက စက်မှု
       ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဓာတ်လှေ
       ကားအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်
၃ထပ်နှင့်အောက် အဆောက်အအုံများ (Warehouse အဆောက်အဦအပါအဝင်) စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံမှု ရှိပါက (၃)ရက်အတွင်း BCC ရရှိနိုင်ပါသည်။
၃ ရက်
၁၀။ ရေသွယ်ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထား ရယူခြင်း ပူးတွဲတင်ပြရမည့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း/
အထောက်အထား
(က)  ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
(ခ)   လျှောက်ထားသူ (GP/SP) ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး 
       ကတ်ပြားမိတ္တူ (A4 size တစ်ရွက်တွင် အပေါ်/  
       အောက်ကူးရန်)
(ဂ)    လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာ LPM/RSE/PE လက်မှတ်
         ရေးထိုးထားသောရေဆက်သွယ်နှင့်အဆိုပြုပုံစံ (၂) 
         စုံ (A3 Size)
(ဃ)  လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊မြေ၊အဆောက်အအုံ၊ပိုင်ဆိုင်
        မှုအထောက်အထားမိတ္တူ
၅ ရက်
၁၁။ ရေဆက်သွယ်ခြင်း ပူးတွဲတင်ပြရမည့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း/
အထောက်အထား
(က)  ဌာနမှထုတ်ပေးထားသောရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်
၁ ရက်

 

What has improved

ကြံကြာမှုမရှိစေရေးအတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအား ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လကတည်းက ဖြေလျှော့ထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်
  • မြေသာစမ်းသပ်ချက် အစီအရင်ခံစာ စာအုပ်
  • ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အဆောက်အအုံများ၏ ထောက်ခံချက်

မှတ်ချက်။ ရေရရှိရေးအတွက် အဝီစိရေတွင်းတူးမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီးခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားရယူရန် မူလကတည်းက လိုအပ်ခြင်းမရှိပါ။

  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အနေဖြင့်ကမ္ဘာဘဏ်အုပ်စု IFC ၏အကူအညီပေးမှုနှင့် အတူ Yangon Building Permit System(YBPS) ybps.ycdc.gov.mm Website ကိုကြိုးပမ်း တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၅.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် Full Launch ဆောင်ရွက်ကာ ၂၇.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး Online တစ်ခုတည်းဖြင့်သာ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် အမှုတွဲများ လက်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Website ရှိ Building Categorization Matrix (BCM) ကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုပြီး တင်ပြမည့် ဆောက်လုပ်ခွင့်၏ Risk Level ကိုလွယ်ကူစွာခွဲခြားသိနိုင်ပြီး Low risk, Medium risk, High risk များအတွက်လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း Website တွင်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
 

 

Action Plan

Indicator

Calendar

Reform

Recommendation

Additional Information/ Progress

As of November 2019

Institution

(s)

Progressing

အဆောက်အဦ

ခွင့်ပြုမိန့်

ထုတ်ပေးခြင်း

ကာလတို

(၁)

Myanmar DB 2021 တင်သွင်း ခြင်းအပေါ် ကမ္ဘာ့ဘဏ် Doing Business အဖွဲ့၏ စာဖြင့် တုန့်ပြန်ချက်  ထွက်ရှိလာချိန် တွင် စိစစ်ရန်။ အဆိုပါ တုန့်ပြန်ချက် မှလိုအပ်ချက်များ ကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်

 

 

 

 

ကာလတို

(၂)

အဆောက်အဦခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးသော စနစ်အား online စနစ်သို့ အပြည့်အဝပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြုံတွေ့လာ ရသော ပြဿနာ၊ အခက်အခဲများ ကို ဖော်ထုတ်၍ ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ စတင် အကောင် အထည်ဖော်ရန်။

Pilot testing phase အား  ဩဂုတ်လ (၉)ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  ခွင့်ပြုမိန့်စနစ်တစ်ခုလုံးအား online system သို့ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် အပြည့်အဝ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ငွေပေးသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ကိုလည်း online ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင် ကြောင်း ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၆)ရက်နေ့တွင် အသိပေး ကြေညာခဲ့ ပါသည်။ Low Risk, Medium Risk နှင့် High Risk တို့အတွက် Risk-based system ဖြင့် အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။

Online System ဖြင့်အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီမှ  ယခုလက်ရှိ အသုံးပြုနေသော အင်တာနက် 500 MB ဖြင့် လုံလောက်မှု မရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

Online ဖြင့်တင်ပြလာသော Files Size များမှာ ကြီးသဖြင့် ရေရှည်သိမ်းဆည်းနိုင်ရန် အတွက် Data Storage ပိုမိုလိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

YCDC မှဝန်ထမ်းများနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားမည့် Professional များအတွက် Training များပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်

စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

Low Risk, Medium Risk and High Risk အားလုံးအတွက် Online Risk-based system ဖြင့် အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။

 

Internet လိုင်းဆွဲအား ထပ်တိုးရရှိနိုင်ရန် နည်းလမ်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေ ရရှိရေး လေ့လာဆောင်ရွက် နေပါသည်။

 

Online ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေရသော Files များ သိမ်းဆည်းနိုင်ရန် server based မှ cloud based သို့ ပြောင်းလဲသိမ်းဆည်းနိုင်ရန် လေ့လာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 

YCDC မှဝန်ထမ်းများနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက် ထားမည့် Professional များအတွက် Training များကိုလည်း (online အပါအဝင်)ဌာနမှ ပုံမှန်သင်တန်းပေး ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

 

 

ကာလတို

(၃)

အဆောက်အဦခွင့်ပြုမိန့်နှင့်ပတ်သက်၍ YCDC ၏ဆောင်ရွက်မှု သတင်းအချက်အလက်များ အား ပြည်သူများထံ အသိပေးနိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ပါ။ အသိပေးရာတွင် လျှောက်လွှာရရှိမှု အရေ အတွက်၊ ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးပြီး အရေအတွက်နှင့် Low Risk, Medium Risk & High Risk များအတွက် ပျမ်းမျှကြာချိန် တို့အား ဖော်ပြပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

အချက်အလက်များအား statistic information များကို Graph ပုံစံများဖြင့် ဖော်ပြနိုင်လျှင်ပိုမို ကောင်းမွန်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်

စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

အဆောက်အဦခွင့်ပြုမိန့်နှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနမှ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ၊ သတင်းအချက်အလက် များအား Yangon Building Permit System ၏ ပင်မစာမျက်နှာတွင် ဩဂုတ်လ နောက်ဆုံးအပတ် တွင် ဖော်ပြထားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

 

ကာလတို

(၄)

နားလည်မှုလွဲခြင်းနှင့် ရှုပ်ထွေးခြင်း မရှိစေရန် အဆောက်အဦခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ပတ်သက်၍ YCDC website တွင်တင်ထားသော အချက် အလက်များအား update ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ယခင်တင် ထားသော အချက်အလက် ဟောင်းများအား ဖယ်ရှားရန်

Website တွင်တင်ပြထားသော အချက်အလက် များတင်ပြပုံ သည်စနစ်တကျမရှိ သေးပါ။

ရန်ကုန်မြို့တော်

စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

အချက်အလက်များအား update ဆောင်ရွက် ပြီးဖြစ်ပါသည်။ YCDC Website ကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စနစ်ကျအောင် ဆောင်ရွက်နေ ပါသည်။

 

ကာလတို

(၅)

ဧပြီလ (၂၇)ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် တွင် စတင်ဆောင်ရွက် နေပြီ ဖြစ်သော အဆောက်အဦ ခွင့်ပြုမိန့်အား online system ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကို Myanmar DB website တွင် အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်၍ တင်ပေးရန်

 

ရန်ကုန်မြို့တော်

စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ,

DBS

ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။

 

ကာလလတ်

(၆)

D Map ထုတ်ပေးနေသော မြေ/ယာ ဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစဉ်းစားရန် (ပူးပေါင်းလျှောက်ထား၊ စစ်ဆေး၊ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်)

လက်ရှိအခြေအနေတွင် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားရာ၌ D Map သည် တင်ပြရသည့် အထောက်အထား တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ D Map ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အဆောက်အဦ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်းကို YCDC မှပင် ဆောင်ရွက် နေသော်လည်း ဌာနမတူညီပါ။ D Map ထုတ်ပေး သော လုပ်ငန်းစဉ်သည် အချိန်ကြာ မြင့်သောလုပ်ငန်း စဉ်ဖြစ်ကြောင်း အချို့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက ထင်မြင်ကြပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်အား ပါမစ် ထုတ်ပေးသော လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပူးပေါင်း၍ တစ်ပါတည်း လျှောက်ထား ဆောင်ရွက်သင့် ပါသည်။ [အောက်တိုဘာလ ၁၆ရက်နေ့က ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိကြောင်း YCDC မှတင်ပြခဲ့ပါသည်။]

ရန်ကုန်မြို့တော်

စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

လက်ရှိတွင် ပြင်ဆင်ရန် အခြေအနေ(၂)ရပ် ရှိပါသည်။

ပထမ (၁)ခုမှာ Application နှင့် လျှောက်လွှာ ပုံစံများအား Update ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယ(၁)ခုမှာ Software ရေးဆွဲသူများမှလည်း လျှောက်လွှာ ပူးပေါင်းတင်သွင်းနိုင်ရန်နှင့် ပူးပေါင်း စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေး လျက်ရှိပါသည်။

အထက်ပါအချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ပြီး နောက်တွင် လုပ်ငန်းစဉ်(၂)ခုအား တစ်ပေါင်း တစ်စည်းတည်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့် ရပါသည်။

Online System ဖြင့် လျှောက်ထားရန် ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် တရားဝင်ကြေညာပြီးချိန်မှ စ၍ ၎င်းအစီအစဉ်အား ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် အကောင်း ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။

အရပ်စာချုပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသော အဆောက် အဦများအတွက် ၁၉-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ပူးတွဲ၍ ငွေပေးသွင်း နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

 

ကာလလတ်

(၇)

အဆောက်အဦဆောက်လုပ် စဉ်အတွင်း Risk ပေါ်အခြေခံ၍ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်

 

ရန်ကုန်မြို့တော်

စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

Risk based inspections အား အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။

 

ကာလရှည်

(၈)

BCC အား မြေပြင်တွင် ချက်ချင်း ထုတ်ပေးနိုင်ရေး စဉ်းစားနိုင် ရန်နှင့် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက် နိုင်စေရန်

မြေပြင်တွင် နောက်ဆုံးအဆင့် စစ်ဆေးမှု ဆောင်ရွက် ပြီးချိန်တွင် BCC အား ကြိုတင်ထုတ်ထားပြီး တစ်ခါတည်း လက်မှတ်ထိုး၍ ထုတ်ပေးသင့်ပါသည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင် ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ စစ်ဆေးသူ များ အနေဖြင့် iPad နှင့် small printer များ သယ်ဆောင်သွားပြီး တစ်ခါတည်း BCC ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်

စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

ကာလလတ်အချိန်အတွင်း ‌ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေ မရှိပါသဖြင့် ကာလရှည်သို့ ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

 

ကာလရှည်

(၉)

BCC ထုတ်ပေးရန် နောက်ဆုံး စစ်ဆေးမှု ဆောင်ရွက်ချိန် တွင် အခြားစိစစ်မှုများပါတစ်ပါတည်း ဆောင်ရွက်ရန် အခွန်အခများ ပေးသွင်း ပြီးဖြစ်ရန် (မီးသတ်၊ ရေ နှင့် အခွန်အခကောက်ခံမှု များ)

ပြည်တွင်းအခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် မီးသတ်ဦးစီး ဌာနမှ ထောက်ခံချက်များသည် BCC မရရှိခင် ကပင် ဆောင်ရွက်ထားရပါသည်။ အဆိုပါ ထောက်ခံချက် များကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်၍ ပိုမို လွယ်ကူအောင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မီးသတ်ဦးစီး ဌာနမှ ထောက်ခံချက်ကြန့်ကြာမှုသည် မြေပြင်တွင် ဆောင်ရွက်ထားမှုနှင့် တင်ပြထားသော drawings များ ကွဲလွဲခြင်း၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ စံသတ်မှတ်ချက် များနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အများအားဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

 

BCC လျှောက်ရာတွင် ပြည်တွင်းအခွန်ကင်းရှင်း ကြောင်းထောက်ခံချက် လိုအပ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနသို့ အခွန်ပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိနေချိန်တွင် အ/ဦ အား အသုံးပြုနေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။  ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန အနေဖြင့် BCC ရရှိပြီး နောက်ပိုင်းမှ အခွန်ကောက်ခံ ရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။

 

BCC လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

https://www.ycdc.gov.mm/download.php?pdffile=MECandMAC_lasted

 

(မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်ဉပဒေအား အောက် ဖော်ပြပါ link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင် ပါသည်။ https://ybps.ycdc.gov.mm/index.php?id=15)

 

ရန်ကုန်မြို့တော်

စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ, IRD, Fire Dept

နိုင်ငံတော်အဆင့် မူဝါဒ လိုအပ်ပါသည်။

 

ကာလရှည်

(၁၀)

အဆောက်အဦ စတင်အသုံးပြု ချိန်မှစ၍ ဆယ်စုနှစ်များ ကြာမြင့်သည် အထိ အဆောက် အဦ၏ ခိုင်ခံ့မှု၊ ကြံ့ခိုင်မှုများကို တာဝန်ယူမှုစနစ်အား မိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်

 

ရန်ကုန်မြို့တော်

စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

နိုင်ငံတော်အဆင့် မူဝါဒ လိုအပ်ပါသည်။

 

ကာလရှည်

(၁၁)

အဆောက်အဦ စတင်အသုံးပြု ချိန်မှစ၍ ဆယ်စုနှစ်များ ကြာမြင့်သည် အထိ အဆောက် အဦ၏ ခိုင်ခံ့မှု၊ ကြံ့ခိုင်မှုများကို  အာမခံထားရှိမှုစနစ်အား မိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အာမခံဉပဒေ မိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်

ယခုလက်ရှိတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ MOPFI and CBM တို့နှင့် အာမခံ ဉပဒေ ထားရှိနိုင်ရန် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နေပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်

စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

နိုင်ငံတော်အဆင့် မူဝါဒ လိုအပ်ပါသည်။

Lead Person

Daw Hlaing Maw Oo

The Dealing with Construction Permits Indicator Support Group is headed by the Secretary, YCDC

Our Partners

Enter your email address below to receive latest news from Myanmar Doing Business.